1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Fakulta textilní, Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci.
 2. Soutěže se může zúčastnit každý student, který je v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studia Technické univerzity v Liberci.
 3. Soutěž SVOČ se koná dne 30. května 2016 v prostorách budovy G Technické univerzity v Libereci. Účastníci zde přednesou referát o své soutěžní práci. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy, finančními a věcnými cenami.
 4. Soutěž proběhne ve 4 sekcích:
  • Textil
  • Strojírenství
  • Mechatronika
  • Ekonomika
 5. Podle počtu přihlášených soutěžních prací budou jednotlivé sekce případně rozděleny do dílčích sekcí dle studijních programů (bakalářský, navazující magisterský, doktorský). Sekce/dílčí sekce se uskuteční jen v případě, že bude zaregistrováno alespoň 5 příspěvků.
 6. V případě, že v sekci/dílčí sekci bude registrováno více jak 15 příspěvků, hodnotící komise si vyhrazuje právo učinit předvýběr prací do soutěže, a to z kapacitních a časových důvodů. Organizátoři vyrozumí studenty, kteří budou vybráni.
 7. Studenti zašlou soutěžní práci na email: registrace.svoc@seznam.cz, dle vzoru uvedeného v instrukcích.
 8. Nepřipouští se soutěžní práce, které již byly přihlášeny v předchozích ročnících SVOČ.
 9. Termín pro zaslání práce elektronickou formou je do 15. května 2016 (do 23:59 hod.).
 10. Studenti dále zajistí doručení jednoho vytištěného exempláře soutěžní práce (do 27. května 2016) do rukou organizátorky Ing. Veroniky Tunákové, Ph.D. (budova B, 2. patro, Katedra materiálového inženýrství, Fakulta textilní TUL).
 11. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky, případně přínos práce
  • celkové zpracování práce
  • prezentace práce a odborná rozprava
 12. Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit práci, pokud neodpovídá zaměření soutěže.
 13. Soutěžícím a porotcům soutěže SVOČ bude zajištěno občerstvení.