1. Každá práce musí obsahovat:
  • název práce
  • jméno autora
  • sekci, do níž je práce přihlášena
  • abstrakt práce (max. 10 řádků)
 2. Soutěžní práce se zasílá elektronicky (registrace.svoc@seznam.cz) a navíc se odevzdá v jednom tištěném vyhotovení (Ing. Veronika Tunáková, Ph.D., budova B, 2. patro, Katedra materiálového inženýrství, Fakulta textilní TUL). Soutežní práce musí být připravena dle předlohy v bodě 5. Tištěné vyhotovení práce musí být vhodně svázáno. Elektronicky zaslaná verze práce musí být ve formátu PDF.
 3. Práce obsahuje maximálně 10 stran A4. Do práce se neuvádějí přílohy, mohou být přineseny pouze na osobní prezentaci.
 4. Náležitosti soutěžní práce:
  • hlavička práce + abstrakt + klíčová slova
  • úvod
  • samostatný text práce se člení na jednotlivé kapitoly a podkapitoly s víceúrovňovým číslováním
  • závěr (shrnutí práce a vlastních výsledků, přínos práce)
  • odkaz na použitou literaturu
  • stránky NEČÍSLOVAT!
 5. Předloha příspěvku
 6. Prezentece soutěžní práce bude trvat maximálně 15 minut.